logo
2 % z dane pre MC Dietka
znamenajú pomoc a podporu rodín. Ďakujeme!

Prečo vôbec darovať 2%?

Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok naviac. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétnej organizácie.

Prečo darovať 2% MC Dietka?

  • Občianske združenie MC Dietka vzniklo v júni 2002. Zo starých a nových návštevníkov Dietky vyrástla v meste Spišská Nová Ves OTVORENÁ KOMUNITA, ktorá zdieľa svoj voľný čas, pomáha si a vytvára sociálne väzby. Poskytuje tak MODEL FUNGUJÚCEJ RODINY a širšieho spoločenstva.
  • poskytuje návod a priestor na zmysluplné trávenie času rodinám s deťmi a pôsobí tak primárne preventívne v oblasti patologických javov v rodine,
  • posilňuje spoločenskú a sociálnu integráciu rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke,
  • podporuje rodinnú svojpomoc, myšlienku dobrovoľníctva a filantropie,
  • vytvára podmienky na zlepšovanie rodičovských zručností a podporu sebarealizácie jednotlivých členov komunity,
  • svojou činnosťou vytvára viacgeneračné centrum, ktoré poskytuje priestor a  služby rodinám s malými deťmi,
  • propaguje zdravý životný štýl a inovatívne formy vzdelávania prostredníctvom prednášok, diskusných klubov, kurzov a tvorivých dielní pod vedením skúsených lektorov a odborníkov,
  • podieľa sa na verejných zbierkach a na aktivitách zameraných na ochranu ľudských práv, zdravia, na budovaní povedomia solidarity, pomoci a charity.

Tlačivá na rok 2014:

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov najneskôr do 15. februára 2014.
2. Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane - to je suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2% prijímateľovi.
4. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2014 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2012 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona..
2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Materské centrum Dietka, občianske združenie, Tr. 1. mája 10, 052 05 Spišská Nová Ves, IČO: 35546646.
4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2014 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska a nezabudnite do tohto termínu aj zaplatiť daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

Ako postupovať pri poukázaní 3% z dane u dobrovoľníkov, ktorí v roku 2013 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín?

Dobrovoľníci, ktorí v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2014 poukázať nie 2% ale 3%. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, musí získať Potvrdenie o tom, že v roku 2013 odpracoval dobrovoľnícky minimálne 40 hodín. Toto Potvrdenie môže vystaviť tzv. Vysielajúca organizácia, alebo tzv. Prijímateľ.
Vysielajúca organizácia je tá, ktorá vysiela “svojho” dobrovoľníka, aby vykonal nejakú aktivitu v prospech niekoho iného, alebo napr. do zahraničia – musí to byť “organizácia”, teda Potvrdenie ako Vysielajúca organizácia nemôže vystaviť samostatná osoba.
Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – teda Potvrdenie ako Prijímateľ môže vystaviť ako nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával.
Dobrovoľník nemusel odpracovať 40 hodín výlučne v prospech iba 1 organizácie, či jednotlivca - počet minimálne 40 hodín tak môže “vyskladať” aj z viacerých Potvrdení od viacerých organizácií a jednotlivcov – spolu to však musí tvoriť minimálne 40 hodín.

Ak dobrovoľník získa Potvrdenie (potvrdenia) o odpracovaní minimálne 40 hodín, tak môže poukázať 3% z dane:

Ak sám podáva daňové priznanie, tak v kolónke o poukázaní podielu zaplatenej dane OZNAČÍ, že poukazuje sumu do výšky 3% (DP typ A, DP typ B). POVINNOU prílohou k daňovému priznaniu sa tak stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín.

Ak je zamestnanec, tak vo Vyhlásení uvedú sumu do výšky 3% a taktiež POVINNOU prílohou k Vyhláseniu sa stáva Potvrdenie/Potvrdenia o odpracovaní 40 hodín (+ Potvrdenie o zaplatení dane, tak ako aj po minulé roky)

Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane KTORÉMUKOĽVEK prijímateľovi, ktorý je uvedený v Zozname prijímateľov - nemusí teda poukázať 3% z dane tej organizácii, ktorá mu vystavila Potvrdenie (tá dokonca ani nemusí byť v Zozname prijímateľov).
Organizácia (alebo jednotlivec), ktorá vystaví Potvrdenie o odpracovaní X hodín dobrovoľníckej práce, musí vedieť preukázať pri prípadnej kontrole, že čo a kedy dobrovoľník vykonával - odporúčame teda pre prípad kontroly mať evidovanú dochádzku, výsledky aktivít dobrovoľníka, foto/video záznam, správy z projektov…
Dobrovoľníkov nie je potrebné registrovať na žiadnom úrade, ministerstve, atď., ani Zoznam dobrovoľníkov nie je potrebné nikam zasielať.

Čo je to dobrovoľnícka činnosť podľa Zákona o dobrovoľníctve:

(1) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť najmä:
a) pre osoby so zdravotným postihnutím, cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti, osoby počas výkonu trestu odňatia slobody alebo ochrannej výchovy a po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby a z výkonu ochrannej výchovy, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti, osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, seniorov, osoby trpiace domácim násilím a nezamestnané osoby alebo pri poskytovaní verejnoprospešných činností a ďalších činností v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva,
b) v neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou a v špecializovaných činnostiach v oblasti práce s mládežou,
c) pri odstraňovaní následkov prírodných katastrof, ekologických katastrof, pri humanitárnej pomoci, záchrane života a zdravia, v civilnej ochrane, ochrane pred požiarmi a pri uskutočňovaní rozvojových programov v rámci projektov domácich, zahraničných a medzinárodných organizácií,
d) pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri organizovaní kultúrnych, športových, telovýchovných, charitatívnych, vzdelávacích a osvetových podujatí,
e) pri odstraňovaní foriem sociálneho a ekonomického znevýhodnenia a znevýhodnenia vyplývajúceho z dôvodu veku a zdravotného postihnutia, ktorého cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí v praxi podľa osobitného zákona,
f) pri začleňovaní osôb žijúcich v sociálne vylúčenom spoločenstve do spoločnosti, najmä pri odstraňovaní všetkých foriem ich znevýhodnenia,
g) pri administratívnych prácach pre verejnú správu.

(2) Dobrovoľníckou činnosťou podľa tohto zákona nie je:
a) činnosť vykonávaná medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami,
b) činnosť vykonávaná v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
c) činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností,
d) vzájomná občianska alebo susedská výpomoc,
e) činnosť vykonávaná osobami, ktoré nedovŕšili 15 rokov.

Copyright (c) 2007 Dietka.sk | Design & code by Igor Fedorko TOPlist